رزومه یدالله حاجی زاده
1394/2/31 پنجشنبه عضو هیأت علمی  یدالله حاجی زاده
محل كار  پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
سمت  عضو هیأت علمی
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکتری تاریخ و تمدن اسلامی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 
 

یدالله حاجی زاده
دکتری تاریخ و تمدن اسلامی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کتاب‌ها:
الف: چاپ شده
1-    حاجی‌زاده، یدالله، « اهداف و انتظارات اصلي نهضت توليد علم از منظر امام خميني(ره)» ارائه شده در «همايش ملي نهضت علمي و فرهنگي از نگاه امام خميني (ره)» سال 1389 و چاپ شده در كتاب نهضت توليد علم از ديدگاه امام خميني و مقام معظم رهبري، ص 380- 405
2-    حاجی‌زاده، یدالله، اخلاق نظامی در مکتب علوی و اندیشه های ماکیاولی، فصلنامه پژوهشی پژوهشنامه اخلاق، سال سوم، بهار و تابستان 1389، شماره های 7و 8 ، ص 177- 206
3-    حاجی‌زاده، یدالله، تحلیلی بر فرقه های عصر امام هادی و امام عسکری(علیهما السلام) و موضع گیری امامان(ع)، چاپ شده در شکوه سامرا( مجموعه مقالات درباره امام هادی و امام عسکری(علیهما السلام)) به اهتمام محمد حسین حیدری، تهران، دانشگاه امام صادق(ع) 1390، اول، ص 287- 307
4-    حاجی‌زاده، یدالله، پیشرفت های تمدنی چین و تاثیر آن در جهان اسلام، فصلنامه علمی- پژوهشی «تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي» دانشگاه معارف اسلامی، سال دوم، تابستان 1390، شماره 3، ص 67- 100
5-    حاجی‌زاده، یدالله، انجام خدعه و ترک غدر در سیره نظامی امام علی(ع)، فصلنامه علمی- پژوهشی «تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي» دانشگاه معارف اسلامی، سال دوم، زمستان 1390، شماره 5، ص 39- 52
6-    حاجی‌زاده، یدالله، «جریان غلو در عصر امام کاظم(ع) با تکیه بر عقاید غالیانه محمد بن بشیر» فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ اسلام، سال چهاردهم، شماره اول، بهار، 1392، شماره مسلسل 53، ص 105- 125
7-    حاجی‌زاده، یدالله، اخلاق ورزش و مسئله دوپینگ با تاکید بر آموزه های اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق، سال ششم، تابستان 1392، شماره 20، ص 25- 48
8-    حاجی‌زاده، یدالله، ریشه ها و علل پیدایش غلو در عصر ائمه(ع)، فصلنامه علمی- پژوهشی «تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي» دانشگاه معارف اسلامی، سال چهارم، پاییز 1392، شماره 12، ص 109- 136
9-     حاجی‌زاده، یدالله، «شخصیت غالیانه ابوالخطاب و واکاوی مواضع ائمه اطهار(ع) در برابر او و پیروانش»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ اسلام در آینه پژوهش، سال دهم شماره دوم، پاییز و زمستان 1392، شماره 35، ص 49- 71
10-    حاجی‌زاده، یدالله، «مبارزه با اقلیت غالی راهکاری جهت سلب بهانه از جریان های تکفیری»، مجموعه مقالات کنگره جهانی، جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام، قم، دار الاعلام لمدرسه اهل البیت(ع)، 1393،  ج6، ص 417- 447
11-    حاجی‌زاده، یدالله، «غالیان دوره امام رضا(ع) و نوع برخورد آن حضرت با آنها»، فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ اسلام، (دانشگاه باقرالعلوم(ع))، سال پانزدهم، شماره اول، بهار، 1393، شماره مسلسل 57 
12-    حاجی‌زاده، یدالله، «استنکاف ابتدایی و پذیرش نهایی خلافت از سوی امام علی(ع)»، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، سال دوازدهم، شماره 46، تابستان 1393، ص 205 - 238
13-    حاجی‌زاده، یدالله، «غالیانِ مفوضی و نوع برخورد امامان(ع) با ایشان» فصلنامه علمی- پژوهشی «تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي» دانشگاه معارف اسلامی، سال ششم، بهار 1394، شماره 18، ص 101- 132
14-    حاجی‌زاده، یدالله، «جریان فکری غلو در عصر غیبت صغری و نقش حضرت حجت(عج) در معرفی غالیان» فصلنامه علمی- پژوهشی مشرق موعود، سال نهم، شماره 36 ، زمستان 1394، ص 125- 148. 
15-    «غالیان دوره ی امام جواد(ع) و نوع برخورد آن حضرت با آنها» فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ اسلام، سال هفدهم، شماره اول، بهار 1395، شماره مسلسل 65، ص 213- 238 
16-    حاجی‌زاده، یدالله، سوء استفاده فرقه های غالی از احادیث نبوی در باب مهدویت، فصلنامه علمی-پژوهشی مشرق موعود، سال دهم، شماره 38، تابستان 1395، ص 349- 365
17-    حاجی‌زاده، یدالله، انجام خدعه و ترک غدر در سیره نظامی نسبت به مخالفانش در سیره نظامی پیامبر  اکرم(ص)، مجموعه مقالات همایش بین المللی سیره پیامبر رحمت با مخالفانش، قم، شلمچه، 1394.
18-    حاجی‌زاده، یدالله، احتجاجات و استنادات صریح امامان معصوم(ع) در اثبات جانشینی امام علی(ع) با تکیه بر حدیث غدیر، مجموعه مقالات هفتمین کنگره بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر، مازندران، سرو سرخ، 1395.
19-    حاجی‌زاده، یدالله، خشونت های تکفیری و بررسی انطباق آن با سیره نبوی و علوی، فصلنامه علمی تخصصی پاسخ، سال اول، شماره چهارم، زمستان 1395 
20-    حاجی‌زاده، یدالله، مواجهه امامان معصوم(ع) با انحرافات فکری و فرهنگی اهل اباحه(با تاکید بر مرجئه و غلات)، فصلنامه علمی- پژوهشی «تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي» دانشگاه معارف اسلامی، سال هشتم، تابستان 1396، شماره 27- ص 27- 46 
21-    حاجی‌زاده، یدالله، امنیت اقتصادی راهکاری جهت دست یابی به اقتصاد مقاومتی از منظر امام علی(ع)،  مجموعه مقالات برگزیده نهمین دوره همایش سیره علوی، بهمن ماه 1396، ص 113- 127
22-    حاجی‌زاده، یدالله، مواجهه فکری و عملی امام هادی(ع) با جریان فکری غلو، دو فصلنامه علمی- ترویجی سخن تاریخ، سال یازدهم، شماره بیست و ششم، پاییز و زمستان 1396، ص 193-220
23-    حاجی‌زاده، یدالله، کسب امنیت ملی از منظر امام علی(ع) با تاکید بر نقش و کارکرد نیروهای نظامی و انتظامی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، سال دوم، شماره ششم، زمستان 1396، ص 71-78 
24-    حاجی‌زاده، یدالله، کارکردهای حکومت جهانی امام مهدی(عج) در امنیت بخشی به جامعه، فصلنامه علمی-پژوهشی مشرق موعود، سال دوازدهم، شماره 47، پاییز 1397، ص 207-226 .
25-    حاجی‌زاده، یدالله، بررسی و نقد انگاره دشمنی پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) با ایرانیان، فصلنامه علمی- تخصصی پاسخ، سال سوم، شماره دهم و یازدهم، تابستان و پاییز 1397، ص 49- 68.
26-    حاجی‌زاده، یدالله، وجه جمع فراگیرشدن ظلم و فساد در آستانه ظهور حضرت حجت(ع)، با عدم جواز اباحی‌گری، فصلنامه علمی-پژوهشی مشرق موعود، سال یازدهم، شماره 48، پاییز 1397، ص 257-278.
27-    حاجی‌زاده، یدالله، نقد تاریخ‌انگارانه ادعای جنایت اعراب در جریان فتوحات ایران، فصلنامه علمی- تخصصی پاسخ، سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 1398، ص 141- 160   
28-    حاجی‌زاده، یدالله، واکاوی میان فرقه‌های حقیقی و برساخته پس از شهادت امام عسکری(ع) در میان شیعیان امامی، فصلنامه علمی- پژوهشی مشرق موعود، سال سیزدهم، شماره 51، پاییز 1398، ص43-58
29-    حاجی‌زاده، یدالله، اقتصاد مقاومتی راهکاری جهت دست‌یابی به تمدن نوین اسلامی(بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری و تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب)، مجموعه آثار علمی همایش بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی، قم، بوستان کتاب، 1398، ج1، ص 529- 555 .
30-    حاجی‌زاده، یدالله، تمایز سیره و آموزه‌های شریعت‌گرایِ ائمه اثنی عشر(ع) با گمانه‌های صوفیان اباحی‌گر، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال پانزدهم، پاییز 1398، شماره 58، ص 29- 41 
31-    حاجی‌زاده، یدالله، کارکرد دارالعلم فاطمی در آموزش علوم و تبلیغ تعالیم اسماعیلی، نشریه علمی تمدن اسلامی و دین پژوهی، سال اول، شماره چهارم، پاییز 1398، 113- 132. 
32-    حاجی‌زاده، یدالله، واکاوی و نقد روایات غلوآمیز درباره امامان(ع) در دو تفسیر عیاشی و قمی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی حدیث پژوهی، سال یازدهم، پاییز و زمستان 1398، شماره 22، ص 339- 360 .
33-    حاجی‌زاده، یدالله، تقسیم مساوی بیت المال در سیره امام علی(ع) و واکاوی علل آن، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های نهج البلاغه، سال هیجدهم، تابستان 1398، شماره 61، ص 53- 66.
34-    حاجی‌زاده، یدالله، بررسی تحلیلی تاریخی رویداد مصادره اموال و قطع درختان بنی‌نضیر، فصلنامه علمی تخصصی پاسخ، سال پنجم، شماره 17، بهار 1399، ص 106- 122.
35-    حاجی‌زاده، یدالله، سیره اطلاعاتی امام علی(ع) در جهت کشف توطئه‌های دشمنان و نظارت بر عملکرد کارگزاران، مجموعه مقالات همایش امام علی(ع) الگوی عدالت و معنویت، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1399، ص 489- 501
36-    حاجی‌زاده، یدالله و نعمت الله صفری فروشانی، گمانه‌های جواز اباحه‌گری خطابیه و مواجهه امام صادق(ع) با آن، دو فصلنامه علمی- ترویجی سیره پژوهی اهل بیت(ع)، سال ششم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان 1399، ص 57- 73.

سیره نظامی امیرالمومنین(ع)
مجموعه مقالات تاریخ امامان معصوم(ع)
تعامل اعراب مسلمان و ايرانيان در فتوحات اسلامی
پرسش ها و پاسخ های تاریخی
غالیان و شیوه های برخورد امامان معصوم(ع) با ایشان
مجموعه مقالات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مجموعه مقالات تاریخ و تمدن اسلامی تاریخ ایران و اسلام
پرسش ها و پاسخ های تاریخی جلد اول
پرسش ها و پاسخ های تاریخی جلد دوم
پرسش ها و پاسخ های تاریخی جلد سوم 

ب: در دست چاپ
1-    مواجهه امامان معصوم(ع) با اباحه گری
2-    امنیت از دیدگاه امام علی(ع)
3-    نظام دفاعی و جهادی از دیدگاه امام علی(ع)
4-    مدخل امام علی(ع)
مقالات 
مقالات ارائه شده در همایش ها
1.    « اهداف و انتظارات اصلي نهضت توليد علم از منظر امام خميني(ره)»
2.    غالیان دوره امام جواد(ع) و نوع برخورد آن حضرت با آنها
3.    « سوء استفاده فرقه های غالی از احادیث نبوی در باب مهدویت»
4.    امنیت؛ دستاورد ارزشمند تشکیل حکومت جهانی امام مهدی(عج) 
5.    مبانی و اصول اخلاقی در سیره نظامی امام علی(ع)
6.    مواجهه  فکری و عملی امام هادی(ع) با جریان فکری غلو
7.    امنیت اقتصادی راهکاری جهت دست یابی به اقتصاد مقاومتی از منظر امام علی(ع)
8.    وجه جمع فراگیر شدن ظلم و فساد در آستانه ظهور حجت(ع) با عدم جواز اباحی گری
9.    مدل زیست معنوی امام علی(ع) در انتخاب نوع خوراک و پوشش و واکاوی علل آن
10.    زیارت اربعین شعاری در ترویج شعائر دینی
11.    نقد اباحه‌گری در معنویت‌های نوظهور، با تأکید بر سیره امامان شیعه(ع)
ب: در دست چاپ(پذیرش گرفته)  
1.    منجمان، ریاضی دانان و پزشکان در عهد دولت شیعی آل بویه، با تاکید بر دست آوردها و نوآوری ها همایش نقش شیعه در تمدن اسلامی
2.    مبانی و اصول اخلاقی در سیره نظامی امام علی(ع)،  کنگره بین المللی سیره اهل بیت(ع)
3.    واکاوی سیره قرآنی امام علی(ع) در برخورد با اقلیت‌های دینی» پذیرفته شده در همایش امام علی(ع) الگوی عدالت و معنویت
4.    پیامدهای منفی اباحی‌گری بر فرهنگ اسلامی، پذیرفته شده در همایش بین المللی گفت و گوی های فرهنگی
5.    وظایف منتظران ظهور امام مهدی(عج) جهت دست‌یابی به تمدن نوین اسلامی از منظر مقام معظم رهبری. همایش نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری. پذیرفته شده برای مجموعه مقالات
6.    نقد اباحه‌گری در معنویت‌های نوظهور، با تأکید بر سیره امامان شیعه(ع)، گواهی چاپ در مجموعه مقالات همایش را دارد.
7.    جریان های غالیانه در عصر حضور
8.    بررسی و نقد فرضیه کتابسوزی و امحاء کتب به وسیله فاتحان مسلمان در آثار متقدمین، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش نامه امامیه.
9.    مدل زیست معنوی امام علی(ع) در انتخاب نوع خوراک و پوشش و واکاوی علل آن. فصلنامه علمی ترویجی سیره پژوهی اهل بیت ع
10.    مولفه ها و ابعاد سیاسی اجتماعی فرضیه کتاب سوزی در ایران به وسیله فاتحان مسلمان صفیه رضایی یدالله حاجی زاده و سید قاسم رزاقی موسوی پذیرش گرفته از فصلنامه تخصصی سپهر سیاست تاریخ پذیرش 25 / 9/ 1399

مدخل ها
امیه بن عبد شمس
بحران(غزوه)
حمراء الاسد
جملاء
جمیله بنت عبدالله
حبیبه بنت زید
امام سجاد(ع)
احمد بن محمد سیاری
غزوات پیامبر ص
تدریس
تاریخ تحلیلی صدر اسلام    شهید باهنر کرمان    90- 91    ترم اول    8 واحد    کارشناسی
تفسیر موضوعی نهج البلاغه    شهید باهنر کرمان    90- 91    ترم اول    4 واحد        کارشناسی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام    شهید باهنر کرمان    90- 91    ترم دوم    12 واحد        کارشناسی
تاریخ اسلام    قم    89-90    ترم دوم    4    کارشناسی
تاریخ تمدن    معارف    1393- 1394    ترم اول و دوم    12 واحد        کارشناسی ارشد
تاریخ تشیع    معارف    1393- 1394    ترم دوم    2 واحد        کارشناسی ارشد
تاریخ و ادوار امامت و تشیع    معارف    1394- 1395    اول    4 واحد        کارشناسی ارشد
تاریخ تمدن    معارف    1394- 1395    ترم اول    2 واحد        کارشناسی ارشد
تاریخ تمدن    باقرالعلوم ع    1392    ترم دوم    2 واحد        کارشناسی ارشد
ملل و نحل    باقرالعلوم ع    1393    ترم اول    2 واحد        کارشناسی ارشد
ملل و نحل    باقرالعلوم ع    1394    ترم اول    2 واحد    کارشناسی ارشد
ملل و نحل    باقرالعلوم ع    1396    ترم اول    2 واحد        کارشناسی ارشد
تاریخ تمدن    معارف    1396    ترم اول    4 واحد        کارشناسی ارشد
تاریخ تشیع    معارف    1396    ترم اول    4  واحد     کارشناسی ارشد
تاریخ تشیع    معارف    1396- 1397    ترم دوم    2 واحد        کارشناسی ارشد
تاریخ تشیع    معارف    1396- 1397    ترم دوم    2 واحد        کارشناسی ارشد
تاریخ تشیع    معارف    1397-1398    ترم اول    2 واحد        کارشناسی ارشد
تاریخ تشیع    معارف    1397-1398    ترم اول    2 واحد        کارشناسی ارشد
ملل و نحل    باقرالعلوم(ع    1397-1398    ترم اول    2 واحد        کارشناسی ارشد
کلیات تاریخ و تمدن    آزاد قم    1397-1398    ترم اول    2 واحد        دکتری
شناخت مآخذ    آزاد قم    1397-1398    دوم    2    دکتری
مطالعه تاریخ تحلیلی اسلام در مصر و شام     آزاد قم    1397-1398    ترم دوم    2 واحد    کتری
تاریخ و ادوار امامان(ع) از امام علی(ع) تا امام صادق(ع) با رویکرد فرهنگی و تمدنی
    معارف    1397-1398    ترم دوم    2 واحد        کارشناسی ارشد
تاریخ و ادوار امامان(ع) از امام علی(ع) تا امام صادق(ع) با رویکرد فرهنگی و تمدنی    معارف    1397-1398    ترم دوم    2    کارشناسی ارشد
تاریخ تشیع    معارف    1398- 1399    ترم اول    4 واحد        کارشناسی ارشد
تاریخ و ادوار امامان(ع)    معارف    1398- 1399    ترم دوم    2 واحد        کارشناسی ارشد
ملل و نحل    باقرالعلوم ع    1399-1400    ترم اول    2 واحد        کارشناسی ارشد
تاریخ تشیع    معارف    1399-1400    ترم اول    2 واحد        کارشناسی ارشد
                    
شرکت در کارگاهها
شیوه های دانشنامه نویسی    دکتر پاکتچی    20 ساعت    1394
 شیوه رتبه بندی مراکز پژوهشی    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    2 ساعت    1396
مبانی و الزامات مسئله محوری    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    8 ساعت    1396
تحلیل متون تاریخی برای استناد یابی ادعیه و زیارات    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    4 ساعت    14/ 10/ 1396
کاربرد مطالعات میان رشته ای در دانشنامه نویسی    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    8 ساعت    21/ 10/ 1396
ضوابط نگارش مقالات دانشنامه ای    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    4 ساعت    28/ 10/ 1396
آشنایی با امکانت Cloud    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    3 ساعت    18/ 9/ 1398

برگزاری نشست علمی
غلو در تاریخ تشیع معاصر    دانشگاه معارف    1394    ارائه کننده
بررسی و نقد کتاب عاشورا شناسی    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    1395    دبیر علمی
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی(نقد و برسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی)    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    22/ 9/ 96     ارائه کننده
کرسی ترویجی بررسی موقعیت تمدنی ایران در دوران معاصر با تکیه بر بیانیه گام دوم    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    13/8/ 1398    دبیر علمی
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان افسانه ابن سبا دستاورد تلاش ضد علوی زبیریان    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی    22/10/ 1398    ناقد
کرسی ترویجی دارالعلم‌های شیعی کانون رونق تمدن اسلامی 
    مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهشی پیامبر اعظم(ص)    16/6/1399    ارائه دهنده

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها
الف: راهنما
تحجر و جمود    ارشد        دانشگاه معارف
سنخ شناسی فرقه ها و مذاهب اسلامی در عصر صادقین(ع)    ارشد     محمدی    دانشگاه معارف
تاثیر تفرقه و اختلاف در فرهنگ اسلامی از رحلت پیامبر ص تا پایان دوره اموی    ارشد    امیریان    دانشگاه معارف
فضائل و مناقب اهل بیت(ع) در دو کتاب تاریخ یعقوبی و مروج الذهب مسعودی    ارشد    زینب شفیعی    دانشگاه معارف
مقایسه جریان تشیع در اوایل و اواخر امامت امام سجاد(ع)  با تاکید بر نقش سیاسی و فرهنگی آن بزرگوار    ارشد    ملاکی    دانشگاه معارف
وضعیت دانش پزشکی و چشم پزشکی و عالمان آن در شرق خلافت اسلامی قرن 3 و 4    ارشد    سید کاملی    دانشگاه معارف
امنیت در سیره امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه    ارشد    لک زایی    دانشگاه معارف 
پایان نامه علل و زمینه های سیاسی و اجتماعی گسترش غلو در کوفه    ارشد    لطفی    دانشگاه ادیان
وضعیت علوم اسلامی و عالمان آن (فقه و اصول) در دولت صفویه
    ارشد    صفدریان    دانشگاه معارف
مشاوره های امام علی(ع) به خلفا    ارشد    فاطمه محسن بیگی    جامعه الزهرا س
تعامل ابوحنیفه با حاکمیت اموی و عباسی با استناد بر رویکردهای فکری    ارشد    سوسرایی    مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران
بررسی و نقد فرضیه کتابسوزی و امحاء کتب به وسیله فاتحان مسلمان    دکتری    صفیه رضایی    دانشگاه آزاد واحد قم
استخراج و بررسی مولفه های تمدن اسلامی بر اساس کتاب"الکافی    دکتری    بنت الهدی اسدی    دانشگاه آزاد واحد قم
مولفه های تمدن از دیدگاه استاد مطهری    دکتری    کیومرث حیدریان    دانشگاه آزاد واحد قم
نقش عالمان در جامعه اسلامی از منظر امام باقر(ع) و امام صادق(ع)
    ارشد    فهیمه نصراللهی    دانشگاه معارف اسلامی
واکاوی مناسبات يهودیان  با مسلمانان از آغاز دولت امویان تا پايان سده ی سوم هجری    ارشد    ام البنین پرناک    مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران
ب: مشاوره
تاثیر بیگانه دوستی در عقب ماندگی فرهنگ و تمدن ایران در دوره پهلوی     ارشد    سلطانی    دانشگاه معارف
نقش دولت صفوی در صنایع و محصولات غیر نظامی     ارشد    کرم پور    دانشگاه معارف
وضعیت علوم و عالمان اسلامی(تفسیر، قرائت و حدیث) در قرن 3 و 4 هجری(شرق جهان اسلام) ارشد    عمیری    دانشگاه معارف
تشیع در زرند    ارشد    رحمانی    دانشگاه ادیان 
اصول حاکم بر استخدام وسیله در سیره سیاسی و نظامی امام علی(ع)    دکتری    برادران افتخاری    دانشگاه معارف
غلو وغالیان در تفاسیر روایی عیاشی و قمی    دکتری    پرویزی    دانشگاه ایلام
نقش فرهنگی علمای امامیه در دوره ایلخانی    ارشد    پریدار    دانشگاه معارف
بررسی تعامل ایرانیان با مسلمانان در جریان فتح ایران    ارشد    مهران رحیمی    دانشگاه معارف

داوری مقالات
فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
دو قرن سکوت؛ بازخوانی روایت عبدالحسین زرین کوب از ایرانیت و نگاهی به روایت اسکیزوفرنیک او   ۱۳۹۸/۱۱/۱۴  
بررسی وضعیت تاریخی مکان، زمان و مراحل آموزشی شیعیان امامیه در پنج قرن نخست هجری - ۱۳۹۸/۴/۲۳ –
عوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش تسنن دوازده امامی و تاثیرات متقابل آن با تشیع در قرن نهم هجری - ۱۳۹۸/۳/۳۱ 
بررسي انگاره بازپيمان بستن پيامبر اکرم پس از نقض پيمان دشمن، 15/ 4/ 1399 
امالی شیخ صدوق، منشوری اعتقادی- اخلاقی برای شیعیان نیشابور 4/11/1399
پژوهش‌های تمدن نوین اسلامی
عوامل موثر بر شکل¬گیری آرمان شهر مهدوی با تکیه برسیره¬ علوی (ع)، مورخه 21/ 10/ 98 
فصلنامه اندیشه نوین دینی
  دیدگاه غلات شیعه درباب امامت واثرات آن برجهان بینی صوفیه  برای ۱۳۹۷/۴/۲۸
 سبک شناسی قرآنی تقابل امام باقر و امام صادق با جریانهای الوهیت نگار برای  ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ –
همایش ها
ارزیابی مقالات همایش امام علی(ع) 1397 
فصلنامه تاریخ اسلام
ارزیابی مقاله گفتمان زمانه و سیره ی سیاسی- اجتماعی امام سجاد علیه السلام با روش تقیّه شهریور 1398
نقش باورهای احمد بن حنبل در مواجه‌ی او با روایات تاریخی مربوط به خلفای راشدین 2/4/ 1398 
راهکارهای امام علی (ع) برای سالم‌سازی جامعه در مواجهه با اصحاب جمل، 20/ 1/ 1399
جستار در دوگانگي رفتار ابوموسي اشعري با وقايع دوره خلافت حضرت علي (ع) ، 20/ 1/ 1399
نقش اقتدار در مدیریت افکار در سیره رسول خدا(ص) 17/ 3/ 99
سبک و گزارشات منابع فرقه نگاری (مطالعه موردی مقایسه سبک شیخ مفید و ابوالمعالی محمد حسینی علوی) 15/ 7/ 1399
سخن تاریخ
بازنمایی نامه‌های حکومتی امام‌علی(ع)به کارگزاران و فرماندهان  
تاریخ داوری: 1397-11-28
تحلیل شخصیت مخالفان حکومت علوی با محوریت معاویه بر اساس گزارش‌های تاریخی علامه امینی در کتاب الغدیر تاریخ داوری 20/8/ 1399
واکاوی تحلیلی احادیث تاریخی اصول کافی پیرامون امیرمومنان علی(علیه السلام) تاریخ داوری 20/8/ 1399
مطالعات تاریخی جهان اسلام
ارزیابی و نقد نظریه نقش گرایشات قبیله ای در شکل گیری قراء در اواخر خلافت عثمان و دوران خلافت امام علی(ع)  1397-12-13  
تحلیل نقش و جایگاه زنان در پیکار بزرگ صفین 28/ 11/ 98
تاریخ در آیینه پژوهش
شاخصه های جریان غلات و معیارهای تشخیص عقاید حق از عقاید غالیانه در کلام معصومان(ع) 28/2/98 
پژوهش‌نامه‌ی تاریخ اسلام
بازتاب رویکرد دینی – قومی در فتوح¬نگاری دوره اسلامی؛ بررسی موردی کتاب فتوح مصر و أخبارها ابن¬عبدالحکم: پژوهش‌نامه‌ی تاریخ اسلام، 12/4/ 99
پژوهش نامه تاریخ
تاثیراقدامات و سیاست¬های سلاطین صفویه در مهاجرت دانشمندان ایرانی به هند 23/6/ 1399
سیره پژوهی اهل بیت(ع)
کاوشی تاریخی در چرایی بیعت نکردن امام حسین(ع) با یزید 5/7/ 1399
دایرة المعارف
ارزیابی دو مدخل برای دایرة المعارف قرآن مدخل عقیل بن ابیطالب و مدخل عبدالرحمن بن ابی بکر شهریور 1398
ارزیابی دو مدخل برای دایرة المعارف قرآن کریم با عناوین عبادة بن صامت و عبدالله بن ابی 2/ 11/ 98
تقدیر نامه ها
1-    کسب رتبه دوم مقاله «آسیب شناسی جریان های افراطی و آسیب رسان به سلوک معنوی، با تکیه بر فرهنگ و آموزه های رضوی» در  همایش بین المللی و علمی- پژوهشی «آسیب شناسی سلوک معنوی در سبک زندگی رضوی و کسب لوح سپاس، جایزه و تندیس جشنواره، دی ماه 1394 
2-    قرار گرفتن مقاله «مبارزه با اقلیت غالی راهکاری جهت سلب بهانه از جریان های تکفیری» جزء ده مقاله برتر کنگره بین المللی خطر جریان های تکفیری و دریافت لوح تقدیر، تندیس کنگره و جایزه. بهمن ماه 1394. 
3-    قرار گرفتن مقاله «امنیت اقتصادی، راهکاری جهت دست یابی به اقتصاد مقاومتی از منظر امام علی(ع) جزء ده مقاله برگزیده در همایش بین المللی سیره علوی، دریافت تندیس کنگره و جایزه. بهمن ماه 1396، استان لرستان.                                                            
 
فايلها
رزومه يدالله حاجي زاده.pdf 438.159 KB
 
امتیاز دهی
 
 


پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 6023

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده تاریخ و سبره اهل بیت (علیه السلام)
تلفن: 31156735- 025
31156926 - 025
ایمیل: history@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پ‍ژوهشكده تاريخ و سيره اهل بيت عليه‌السلام-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
مجری سایت : شرکت سیگما